Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

upeceny-velikonocni-beranek-zsm.jpg
Půst a Velikonoce

Velikonoční beránek

Každý rok na Velikonoce stojí na našem stole cukrový beránek. Velikonoční výzdobu si bez něj ani nedokážeme představit. Ale proč má být na Velikonoce zrovna beránek?

Beránek je symbolem Velikonoc

Znázorňuje Ježíšovu vykupitelskou oběť na kříži. Poprvé byl Ježíš označen jako beránek u vod Jordánu Janem Křtitelem. ...Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží” (Jan 1,35-36). Podíváme-li se na to pohledem Ježíšových a Janových současníků, to je Židů žijících v té době, přestane být ztotožnění s beránkem tak podivné. Židé znali chrámové oběti, kde se prolévala krev zvířat - beránků či kůzlat – s prosbou za odpuštění hříchů, za Boží požehnání a na poděkování.

Když Jan Křtitel nazval Ježíše beránkem Božím, řekl tím svým současníkům: zde je Mesiáš, který přichází, aby nás tím, že prolije svou krev za nás všechny, smířil s Bohem a získal nám naději na spásu a život věčný. Víme, že Ježíš zemřel o židovských velikonocích.

Co si Židé slavením Velikonoc připomínali?

Noc, kdy byli vysvobozeni z egyptského otroctví. Poslední ranou v Egyptě, kterou Bůh donutil faraóna, aby lid propustil, byla smrt prvorozenců jak u lidí, tak u dobytka. Židé museli tu noc zabít beránka a potřít jeho krví dveře a příčný trám v domech, kde bydleli. Maso z beránka si opekli na ohni a snědli ho. Domy, které byly označeny krví beránka, anděl smrti, které pobíjel všechny prvorozené v Egyptě, přešel. Krev je uchránila před smrtí.

Obraz Ježíše Krista

Podobně Ježíšova krev, krev velikonočního beránka, nás chrání před věčnou smrtí, která je následkem hříchu. Tím, že hřích smývá, usmiřuje nás s Bohem a získává nám spásu. A to, že je beránek opravdu nádherným symbolem Ježíše Krista, potvrzuje i prorok Izaiáš, když popisuje utrpení Mesiáše: „Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel” (Iz 53,7). Pro tuto mírnost a pokoru je beránek vybrán jako obraz Ježíše Krista. Otec Vít Audy

Naše milé čtenářky:)! Přejeme vám všem mnoho radosti ze vzkříšeného Pána. Za celý tým časopisu IN! redakce.

Autor fotografie:  redakce IN!


Sdílet na:

 
 

Nejčtenější
co zaujalo i jiné...

(za poslední 2 měsíce)
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz